logo-mobile

تست

چگونه میتوانم چوب خود را عوض کنم ؟

بازی دارای دو نوع چوب بیلیارد است .
یک : چوب های ویژه ، که این نوع چوب ها را میبایست به وسیله ی طلا از قسمت فروشگاه خریداری کرد .
دو : چوب های استاندارد ، که برای دریافت هر چوب استاندارد باید تمامی قطعات آن چوب را از درون جعبه هایی که بازی به شما می دهد جمع آوری کنید و پس از جمع آوری قطعات ( در کنار چوب ها در بخش چوب های استاندارد در فروشگاه ، تعداد قطعات مورد نیاز آن نوشته شده است ) و رسیدن سطح اکانت شما به سطح مورد نظر ( سطح مورد نظر هر چوب ، در کنار چوب ها ، در بخش چوب های استاندارد در فروشگاه نوشته شده است ) دکمه ی “استفاده” آن فعال خواهد شد .

چگونه میتوانم چوب خود را عوض کنم ؟

بازی دارای دو نوع چوب بیلیارد است .
یک : چوب های ویژه ، که این نوع چوب ها را میبایست به وسیله ی طلا از قسمت فروشگاه خریداری کرد .
دو : چوب های استاندارد ، که برای دریافت هر چوب استاندارد باید تمامی قطعات آن چوب را از درون جعبه هایی که بازی به شما می دهد جمع آوری کنید و پس از جمع آوری قطعات ( در کنار چوب ها در بخش چوب های استاندارد در فروشگاه ، تعداد قطعات مورد نیاز آن نوشته شده است ) و رسیدن سطح اکانت شما به سطح مورد نظر ( سطح مورد نظر هر چوب ، در کنار چوب ها ، در بخش چوب های استاندارد در فروشگاه نوشته شده است ) دکمه ی “استفاده” آن فعال خواهد شد .

چگونه میتوانم چوب خود را عوض کنم ؟

بازی دارای دو نوع چوب بیلیارد است .
یک : چوب های ویژه ، که این نوع چوب ها را میبایست به وسیله ی طلا از قسمت فروشگاه خریداری کرد .
دو : چوب های استاندارد ، که برای دریافت هر چوب استاندارد باید تمامی قطعات آن چوب را از درون جعبه هایی که بازی به شما می دهد جمع آوری کنید و پس از جمع آوری قطعات ( در کنار چوب ها در بخش چوب های استاندارد در فروشگاه ، تعداد قطعات مورد نیاز آن نوشته شده است ) و رسیدن سطح اکانت شما به سطح مورد نظر ( سطح مورد نظر هر چوب ، در کنار چوب ها ، در بخش چوب های استاندارد در فروشگاه نوشته شده است ) دکمه ی “استفاده” آن فعال خواهد شد .